Програма за управление на Българската адвокатура

Моята програма за управление акцентира на прозрачност, реформи и диалог с обществото. В периода 2017-2021г. ще работим за постигането следните конкретни цели:

1. Въвеждане на организация в работата на Висшия адвокатски съвет:

 • Приемане на правила за работа на съвета;
 • Равномерна натовареност на членовете на съвета, включително и на резервните членове;
 • Сформиране на помощни органи и приемане на правила за работата им;
 • Определяне на отговорници за отделните адвокатски колегии

2. Прозрачност

 • Оповестяване на правилата за работа на съвета и на помощните органи
 • Усъвършенстване на съществуващия интернет сайт, включително и чрез създаване на онлайн-форма за контакти
 • публикуване на точен и подробен дневен ред на заседанията на съвета и на помощните органи
 • публикуване на всички решения на съвета и на помощните органи, както и на протоколите от заседанията
 • Оповестяване на сайта на всички запитвания, искания и становища, постъпили от адвокати, както и на отговорите на съвета

3. Електронна адвокатура

 • Въвеждане на единна електронна система на българската адвокатура, като в сътрудничество с адвокатските съвети, всички административни услуги ще могат да се извършват по електронен път.
 • Въвеждане на уникален електронен код за всеки адвокат, които по несъмнен начин доказват неговата самоличност, така че той да може да върши работата си в съда, институциите и в кантората си с минимални усилия.
 • Коопериране на тази електронна система с проекта за електронно правосъдие на Министерството на правосъдието и интегрирането й със сайтовете на съдилищата.
 • Поставяне на монитор за адвоката във всяка съдебна зала за следене на протокола.
 • Осигуряване на отдалечен достъп до изпълнителни дела.

4. Глобализация

 • Запознаване на българските адвокати със световните тенденции в професията;
 • Запознаване на българските адвокати с възможностите за практикуване на професията на единния пазар на адвокатски услуги в Европейския съюз;

5. Професионална квалификация

 • Създаване на възможност за адвокатите да се обучават по програми и във форми на Националния институт на правосъдието
 • Качествена промяна във формите на обучение на ЦОА „Кръстьо Цончев“ с акцент масово участие на адвокатите от страната, засилено изучаване на европейското законодателство и изучаване на юридически английски език
 • изграждане, поддържане и осъвременяване на база данни на български език за практиката на Съда на европейския съюз

6. Участие на адвокатите в управлението

 • Иницииране на обществени дискусии сред адвокатите по важни за професията въпроси като правната помощ, правото на конституционна жалба, минималните хонорари, присъждане на разноски, възможност за гласуване по електронен път при избори на органи на колегиите и на висши органи и др
 • Създаване на възможност за даване на предложения от всеки адвокат за становища по законопроекти и тълкувателни дела и за други форми на усъвършенстване на законодателството
 • Разработване на механизъм за осъществяване на правото на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал.4 от Конституцията на Република България да сезира Конституционния съд с възможност за участие на всеки адвокат

7. Защита правата на адвокатите

 • Борба срещу налагането на немотивирани и прекомерни глоби на адвокати
 • Борба срещу всички заповеди и други актове на административни ръководители на съдилища, прокуратури, агенции и общини, противоречащи на закона и препятстващи работата на адвоката
 • Борба срещу нелоялната конкуренция на пазара на адвокатски услуги от страна на физически лица и юридически лица, различни от адвокати и адвокатски дружества
 • Полагане на усилия за осигуряване на нормални условия за работа на адвокатите в съдилищата, прокуратурите и полицейските управления
 • Иницииране на законодателна промяна, даваща право на адвокат да се откаже от поетата защита и от задължението да получава съдебни книжа след прекратяване на представителството
 • анализ на постъпилата информация за нарушаване на правата на адвокатите и докладването й на заседание на Висшия адвокатски съвет
 • даване на гласност на всеки случай за нарушаване на правата на адвокат и за извършване на нелоялна конкуренция
 • иницииране на обществена дискусия за конкуренцията на пазара на адвокатски услуги и за нелоялна конкуренция от други лица

8. Етични правила и дисциплинарна дейност

 • Кампания сред адвокатите за разясняване на етичните принципи и необходимостта от спазването им
 • Анализ на практиката на дисциплинарните съдилища при колегиите и на Висшия дисциплинарен съд, както и на решенията на адвокатските съвети и на Висшия адвокатски съвет за отказ за образуване на дисциплинарно производство
 • Обсъждане на авторски публикации в медиите по смисъла на чл. 136, ал.1 от закона за адвокатурата съвместно с адвокатските съвети с оглед евентуално самосезиране
 • Обществено обсъждане за нуждата от промени в дисциплинарната отговорност

9. Правна рамка

Изменения в Закона за адвокатурата:

 • В случай, че настоящото Народно събрание не бъде разпуснато, ще положим всички възможни усилия внесеният законопроект на ЗИДЗА да бъде разгледан и приет на първо четене, като в този случай ще участваме активно в прецизирането на отделни негови текстове, в диалог с народните представители, засегнатите юридически и неюридически професии и с гражданите, с оглед на второ четене да бъде приет усъвършенстван законопроект, при баланс на интересите на адвокатурата с тези на обществото
 • Ако ЗИДЗА не бъде разгледан и/или приет от това НС, както и ако бъде приет в осакатен вид, ще предложим нов законопроект за изменения и допълнения в Закона за адвокатурата, които отговарят на процесите на глобализация и световните тенденции, както и на особеностите на българското общество и икономически живот. Ще подложим измененията предварително на обществено обсъждане с адвокатите, останалите юридически съсловия и гражданите, така че интересите на всички да са балансирани и защитени. Особено важен е достъпът до професията ни, като не допускаме в нея да влизат недостойни хора, които искат да станат адвокати само заради липсата на друга реализация. Важно за нас е да работим при ясни правила и конкурентна среда, за да знаем, че единствено от самия адвокат зависи дали ще успее в своята кариера
 • Наредба №1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения: Организиране на защитата по висящите две дела срещу наредбата във ВАС. Съобразяване на Наредбата с правото на ЕС и практиката на СЕС. Обществено обсъждане сред адвокатите за регламентиране на минимален размер на адвокатските възнаграждения.
 • Иницииране на дискусия с участието на адвокати и съдии относно присъждането на разноски, с оглед промени в ГПК

10. PR – стратегия

– Ще приемем Стратегия за работа с институциите в държавата и с медиите, която да включва:

 • Отваряне на адвокатурата към проблемите на обществото като жизнен стандарт, демографски процеси, икономическо развитие и други и изразяване на позиция в случай на нарушаване на права и интереси на граждани и юридически лица;
 • Медийна политика за запознаване на обществеността с проблемите на адвокатурата и популяризиране на статута на адвоката като единствен реален гарант за техните права и свободи;
 • Застъпване на силна и последователна позиция по въпросите на съдебната реформа. Изтъкване на проблемите в процесуалните закони, ситуацията с висшето юридическо образование и на лошите практики в някои съдилища, несъответствията в натовареността на съдиите. Изтъкване на предимствата на електронното правосъдие и изготвяне на мотивирани писма до институциите за въвеждането му.
 • Установяване на официални контакти с органите на съдебната власт и разработване на механизъм за сътрудничество при решаване на практически проблеми в съдопроизводството.

– Ще назначим PR –специалист, който да се занимава с връзките с институциите и с медиите и организацията на събития за издигане на реномето на адвоката;

– Ще направим Ден на отворени врати на адвокатурата, който да се организира периодично и да се превърне в традиция, с участието на висшите органи на адвокатурата, отделни адвокати и всички заинтересовани граждани.

11. Работата на съвета по правни въпроси

 • Предстои да се обсъди ефективността на този помощен орган, който обединява дейността по даване на становища по тълкувателни дела и по законопроекти, а също така трябва да излиза с предложения за атакуване на текстове от законодателството, които нарушават основните права и свободи на гражданите, по реда на чл. 150, ал.4 от КРБ.
 • Във всички случаи становищата, независимо от автора на проектите им, ще бъдат обсъдени от Висшия адвокатски съвет на открито заседание, с волеизявление за приемането им от съвета като колективен орган и ще бъдат оповестявани своевременно.
 • Ще оповестяваме предварително всички искания за становища по тълкувателни дела и по законопроекти, незабавно след като постъпят при нас, като всеки адвокат ще има възможност да изрази своето лично мнение, и то да стане достояние на работната група и на съвета.
 • Ще ангажираме специалисти по конституционно право, които да ръководят отсяването на предложения за конституционни жалби. Наша амбиция е още в първия месец след встъпването ни в мандат да образуваме първо дело в Конституционния съд!

12. Правна помощ

– Ще настояваме за преразглеждане на концепцията за безплатна правна помощ на гражданите, която се осъществява по реда на Закона за правната помощ, по-специално, на въпросите:

 • Необходимо ли е и полезно ли е посредничеството на Националното бюро за правна помощ;
 • финансирането на правната помощ – допустимо ли е държавата да заплаща за правната помощ на адвокатите толкова, колкото тя определи, без да се съобразява с отнетото от адвоката време, фактическа и правна сложност на делото, минимания размер за съответното дело, определен от ВАдвС, характера на адвокатския труд;
 • разпределяне на служебните защити и на „депозитните“ дела.

– Ще възложим разработването на специализиран софтуерен продукт и единна деловодна система с цел внедряването й в колегиите и изключване на възможността за манипулации;

– Поради значимостта на правната помощ ще проведем анкета сред адвокатите за начина на функционирането и с поставените важни въпроси, ще обобщим резултатите и ще ги предоставим както на адвокатурата, така и на Министерството на правосъдието;

13. Бюджетна политика

 • Ще преразгледаме приоритетите, за които се харчат пари, като ще държим основната част да се харчи за квалификация, електронизация, инициативи, носещи практически ползи за адвокатите, както и за социални дейности за адвокати и семействата им.
 • Ще кандидатстваме за средства по Европейски проекти за нашите основни приоритети;
 • Ще въведем строга финансова дисциплина и отчетност, като намалим разходите за канцеларски материали и други административни разходи;
 • Ще организираме конкурс сред банките за кредитен продукт, предназначен за младите адвокати, който частично да бъде обезпечаван от Висшия адвокатски съвет.

14. Международна дейност

Тази дейност ще остане на по-заден план поне в първите години от четиригодишния период, предвид многото и сериозни проблеми на адвокатурата у нас. Все пак, ще насърчим скорошното възстановяване на връзките с немската адвокатура, предвид нейната значимост и богат опит. Ще насърчим гостуването у нас на именити чужди адвокати, които да ни запознаят със спазването на етичните правила на адвокатите по света.

адвокат Борислав Вълчев
19 декември, 2016г.